Search
Close this search box.
DATE & TIME

10/01/2022

- 31/03/2022

Opening (postponed to): 11/2/2022

LOCATION
Martinikerk Groningen
Netherlands

Additional information

 

Van het Nedersaksisch naar Nederlands
Jesaja 62:5 – “Zoals een bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zal uw God zich over u verheugen”

Von Niedersachsen nach Deutsch
Jesaja 62:5 – „Wie sich ein Bräutigam über seine Braut freut, so freut sich dein Gott über dich“

From Low Saxon to Englisch
Isaiah 62:5 – “As a bridegroom rejoices over his bride, so will your God rejoice over you”

 

Nederlands
Bovenstaande tekst is een bruidstekst uit de Martinikerk. Het is geschreven in het Nedersaksisch. Het schrift treft men aan in verschillende steden langs de Hanzeroute. Deze taal vormde de basis voor het huidige Duits en Nederlands.  •  Voordat in de 16e en 17e eeuw de handelsroute ontstond waren er ridders en machthebbers die tegen elkaar streden en elkaars land veroverden.  De bevolking zocht veiligheid binnen de stadsmuren. De handelsroute bracht een nieuw vorm van macht uitoefenen door handelsafspraken te maken.  De handelaren langs de route in verschillende landen spraken variaties van het Nedersaksisch en verstonden elkaar.  •. Tegenwoordig is het een officieel erkende taal. Variaties worden gesproken in Noord Duitse provincies, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.  •. 5 Kunstenaars hebben werk gemaakt met het thema VERBINDING. Geïnspireerd op de Nedersaksische bruidstekst uit de Martinikerk en de VERBINDING tussen  de ‘Nedersaksische provincies’ en Hanzesteden.  •. Speel ook corona proof de City Escape Game in de binnenstad en leer over de verbindingen tussen de Hanzesteden en de Nedersaksische taal.

Deutsch
Der obige Text ist ein Brauttext aus der Martinikerk. Es ist in Niedersächsisch geschrieben. Das Drehbuch ist in mehreren Städten entlang der Hansestraße zu finden. Diese Sprache bildete die Grundlage für das heutige Deutsch und Niederländisch.  •. Bevor im 16. und 17. Jahrhundert die Handelsroute entstand, gab es Ritter und Herrscher, die gegeneinander kämpften und sich gegenseitig ihre Ländereien eroberten. Die Bevölkerung suchte innerhalb der Stadtmauern Sicherheit. Der Handelsweg brachte eine neue Form der Machtausübung mit dem Abschluss von Handelsabkommen. Die Händler entlang der Route in verschiedenen Ländern sprachen Niedersächsische Variationen und verstanden sich.  •  Heute ist es eine offiziell anerkannte Sprache. Variationen werden in den norddeutschen Provinzen Groningen, Drenthe, Overijssel und Gelderland gesprochen.  •. 5 Künstler haben Arbeiten zum Thema VERBINDUNG geschaffen. Inspiriert vom niedersächsischen Brauttext aus der Martinikerk und der VERBINDUNG zwischen die „Niedersächsischen Provinzen“ und Hansestädte.  •  Spielen Sie auch Corona-sicher das City Escape Game in der Innenstadt und erfahren Sie mehr über die Verbindungen zwischen den Hansestädten und der niedersächsischen Sprache.

English
The above text is a bridal text from the Martinikerk. It is written in Low Saxon. The script can be found in several towns along the Hanseatic Route. This language formed the basis for today’s German and Dutch.  •. Before the trade route emerged in the 16th and 17th centuries, there were knights and rulers who fought against each other and conquered each other’s lands. The population sought safety within the city walls. The trade route brought a new form of exercising power by making trade agreements. The traders along the route in different countries spoke variations of Low Saxon and understood each other.  •
Today it is an officially recognized language. Variations are spoken in northern German provinces, Groningen, Drenthe, Overijssel and Gelderland.  •. 5 Artists have created work with the theme CONNECTION. Inspired by the Lower Saxon bridal text from the Martinikerk and the CONNECTION between the ‘Lower Saxon provinces’ and Hanseatic towns.  •. Also play corona proof the City Escape Game in the city center and learn about the connections between the Hanseatic cities and the Low Saxon language.

VIDEO REEL

Registration

About

Video in Dutch by Miriam Voortman – Extinction Rebellion 

GERMAN “Es muss eine saubere und nachhaltige Niedersachsenleitung geben, weil dies zu weniger Pkw-Nutzung und damit weniger Emissionen führt. Das ist ein großer Schritt in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft”.

ENGLISH  “There must be a clean and sustainable Lower Saxony line because this will lead to less car use and therefore fewer emissions. This is a great step towards a sustainable society”.  

Pictures of the Opening

Artists

Chris de Goede

Glasdocent bij Quintus Kampen

Jan Philip Scheibe

Europese lichtkunstenaar, Hamburg

Erika Stulp

Expressionistische schilder, Groningen

Simone Guezen

Glasatelier Zwolle

Gaatske de Graaf Beintema

Glaskunstenaar, Elburg

Goldgame Events

Speel corona proof op je smartphone, de City Escape Game in de stad. Leer over de Hanze Route en de Nedersaksische taal

Over het Glas in lood raam geschonken door Arriva

Door de toename van het aantal reizigers op de Vechtdallijnen hebben we in 2019 geïnvesteerd in een extra treinstel. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling waar de reiziger echt bij gebaat is. Dat bleek ook uit dit prachtige kunstwerk wat ik als dank uit handen van reizigersvereniging ALMA ontving. Hierop staan verschillende elementen die deze spoorlijn door het Vechtdal kenmerken. Net als in de Hanze tijd zijn we steeds op zoek naar verbindingen zoals de Vechtdallijn, vandaar ook onze ondersteuning van de lobby voor de Nedersaksenlijn.

Kunstenaar: Chris de Goede

Geschonken door Arriva aan de Provincie Overijssel als dank voor het leveren van een schonere trein.

Chris de Goede

Sponsors and partners

muse logo red grey
Goldgame Events